Terms and conditions

Rejsebetingelser

1.Bestilling og betaling

Bestilling kan afgives pr. brev, telefonisk, e-mail eller via Internet til 1 Step Away (herefter benævnt bureauet). Straks ved bestillingens afgivelse er denne underkastet nærværende rejsebetingelser. Inden for 48 timer fra bestillingens afgivelse skal der indbetales et beløb svarende til 20% af den bestilte ydelse, dog minimum 1.000 kr. Er der bestilt flybilletter, skal disse dog betales fuldt ud inden for samme tidsfrist. Restbeløbet skal indbetales uden påmindelse senest otte uger inden afrejse. Betales der med kreditkort, kan der jf. Betalingskortloven i givet fald gøres indsigelse mod betalingen. Betales der via bankoverførsel, er der ingen indsigelsesret.

2.Antal personer

Ved bestilling skal angives antal personer og disses alder. Et hotelværelse eller en feriebolig må ikke bebos af flere personer (herunder også børn ned til spædbørnsalderen, medmindre dette er blevet bekræftet af bureauet), end værelset eller boligen er beregnet til iflg. bureauets oplysninger. Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre, at hotellet eller ferieboligens ejer eller dennes agent er berettiget til at afvise kunden, uden at denne har krav på hel eller delvis refusion af det erlagte lejebeløb.

3.Ankomst og afrejse

Adgang til hotelværelser kan normalt ske fra kl. 15, mens afrejse normalt skal ske inden kl. 10, 11 el. 12 afhængig af det enkelte hotels bestemmelser. Adgang til ferieboliger kan normalt ske mellem kl. 16 og kl. 19 på den for ferieboligen angivne ankomstdag. Afrejse skal normalt ske senest kl. 10. Forventer kunden at ankomme senere end kl. 18, skal hotellet/ferieboligens ejer telefonisk meddeles det forventede ankomsttidspunkt. Mens de fleste hoteller har døgnåbne receptioner, har ejere af ferieboliger ikke pligt til at modtage kunden uden for ejerens normale åbningstider.

4.Rengøring af feriebolig

Mens hotelværelser rengøres af personalet, skal ferieboliger oftest rengøres af kunden inden afrejse. I tilfælde, hvor rengøringen foranstaltes af boligens ejer, skal boligen blot efterlades ryddelig og uden henstående opvask, som aldrig er omfattet af rengøringen. Forårsager eller opdager kunden skader på hotelværelset eller ferieboligen eller disses inventar, skal skaden straks meddeles receptionen eller boligens ejer. Erstatningsansvaret for skader forvoldt af kunden påhviler kunden, hvorfor det anbefales denne at tegne en særskilt forsikring til dækning af evt. skader forvoldt af kunden.

Ejere af ferieboliger er i øvrigt berettiget til at forlange erlæggelse af et kautionsbeløb ved kundens ankomst. Beløbet skal betales tilbage ved afrejse efter evt. fradrag for skader forvoldt af kunden eller til dækning af de ydelser, som ikke er inkluderet i lejebeløbet (f.eks. energiomkostninger, rengøring o.l. Bemærk, at lokale turistskatter aldrig er inkluderet i lejebeløbet, men betales på opholdsstedet i kontanter).

5.Fortrydelse/afbestilling

Fortrydelsesret

Som udgangspunkt er ikke fortrydelsesret på aftaler omfattet af forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2 nr. 12 om levering af tjenesteydelser i form af logi, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Kunden har ret til at annullere bestillingen indtil senest 8 uger før lejemålets start. Sker dette, tilbagebetales 1. indbetalte beløb ikke.

Har kunden indbetalt hele beløbet og er der mindre end 8 uger til lejemålets start vil hele det indbetalte beløb gå tabt.

Dog tilbyder vi afbestilling inden for følgende muligheder:

Gratis afbestilling inden d. 01/05-2024
Det er muligt at gratis afbestille alle bookinger til og med d. 01/05-2024 for ophold efter d. 22/6-2024. Dette gælder for bestilling af bolig, og gælder ikke andre tillægsprodukter som f.eks. flybilletter, færgebilletter m.m. Depositum skal betales som aftalt inden for 48 timer, men vil blive refunderet indenfor maks. 7 dage ved afbestilling. Det er kun muligt at reservere 1 bolig i samme tidsperiode. Afbestillingen skal ske skriftligt på mail på info@1stepaway.dk.

Hvis du vælger at annullere opholdet, kan du ikke genbestille det samme ophold før tidligst 72 timer efter, at du har annulleret. Ved ændringer af opholdet til et dyrere ophold, vil merprisen blive tillagt den oprindelige pris efterfølgende. OBS! Evt. bestilte færge-, fly- og/eller togbilletter samt evt. billeje er IKKE omfattet af nærværende pakke og bliver således ikke tilbagebetalt.

Du kan afbestille din bolig på følgende måde:
Via mail: Send en mail med booking nr. til info@1stepaway.dk
Via telefon: Ring på telefon 70 90 00 90.

6.1. Sygdomsafbestilling

Bureauet tilbyder en sygdomsafbestillingsforsikring, som koster 7% af rejsens pris. Afbestillingsforsikringen følger Goudas. Den er også gældende hvis man bliver syg med Corona før afrejse, og derfor ikke kan rejse. Læs alle betingelser: https://www.gouda.dk/privat/rejseforsikring/afbestillingsforsikring

7.Reklamation

Den obligatoriske fremgangsmåde ved evt. reklamationer er følgende:
En reklamation skal straks ved overtagelse af et hotelværelse eller en feriebolig – eller straks ved en akut skades eller mangels opståen – meddeles receptionen hhv. ejeren af boligen. Giver en sådan henvendelse ikke det ønskede resultat, skal bureauets kontor på Frederiksberg underrettes pr. telefon (+45 70 90 00 90) eller pr. e-mail info@1stepaway.dk senest 48 timer efter ankomst til hotellet eller ferieboligen eller senest 48 timer efter en opstået skade eller mangel. Ved telefonisk henvendelse til bureauet skal kunden sikre sig navnet på den pågældende sagsbehandler som dokumentation for henvendelsen.

Overholdes disse bestemmelser ikke, er reklamationsretten altid fortabt, ligesom bureauet ikke kan gøres erstatningsansvarligt for fejl, mangler eller gener i forbindelse med opholdet.

Gener som følger af forhold, som bureauet er uden indflydelse på, herunder støjgener af hvilken som helst art, forekomster af myrer, myg og andre insekter, naturligt forekommende lugtgener o.l. kan ikke gøres til genstand for en reklamation. Idet der kan forekomme forskelle i indretning og udstyr inden for det samme opholdssted, kan en reklamation ikke baseres på sådanne forskelle.

Lykkes det ikke at nå frem til en løsning, kan man indgive en klage til de relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt:

Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme
Vodroffsvej 32, DK-1900 Frederiksberg C
E-mail: kontakt@hrt-ankenaevn.dk
www.hrt-ankenaevn.dk

Pakkerejse-ankenævnet
Røjelskær 11, 3., 2840 Holte
E-mail: info@pakkerejseankenaevnet.dk
www.pakkerejseankenaevnet.dk

Er man forbruger i et andet EU-land end Danmark, kan man klage til EU-Kommissionens online klageportal: http://ec.europa.eu/odr

8.Prisændringer

Bureauets priser er baseret på de på bestillingstidspunktet gældende valutakurser i de forskellige lande. Såfremt den danske krone svækkes med mere end 5% i forhold til valutaen i det af kunden valgte opholdsland, kan prisstigningen debiteres kunden, uden at denne har ret til at annullere bestillingen. Skulle prisstigningen dog overstige 10% af den oprindelige pris, kan kunden frit annullere bestillingen under forudsætning af, at annulleringen sker senest tre dage, efter at prisstigningen er meddelt kunden.

Den aftalte pris for bestillingen kan ikke forhøjes de sidste 20 dage før det aftalte tidspunkt for bestillingens påbegyndelse.

9.Tilbud og rabatter

Har kunden købt et ophold til bureauets faste listepris, kan kunden ved en evt. senere rabattering af samme ophold ikke forlange en refusion af differencen mellem listeprisen og den rabatterede pris.

10.Fejl og force majeure

I tilfælde af kontraktbrud fra bureauets partneres side, samt ved strejke, krigstilstande eller anden force majeure er bureauet berettiget til at annullere kundens bestilling mod tilbagebetaling af alene det af kunden erlagte beløb eller til erstatte det af kunden bestilte ophold med et ophold af tilsvarende kvalitet. En evt. prisdifference i kundens favør vil blive tilbagebetalt kunden.

11.Bureauets oplysninger

Oplysningerne på bureauets hjemmeside er baseret enten på vor egen inspektion af de pågældende ophold eller på oplysninger modtaget fra bureauets partnere. Oplysningerne er afgivet efter bedste overbevisning, og bureauet kan ikke gøres ansvarligt for trykfejl, unøjagtigheder mht. afstande til forskellige faciliteter som f.eks. badestrande, indkøb, forhøjelse af lokale skatter o.l.

12.Særønsker

Særønsker fra kunden mht. opholdets placering, f.eks. en bestemt etage eller ved siden af en anden kunde, forsøges imødekommet så vidt muligt. Bureauet kan dog i intet tilfælde garantere for opfyldelsen af sådanne særønsker og ej heller gøres ansvarligt for manglende opfyldelse af disse.

13.Erstatningsansvar

Bureauets erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk skade. Bureauets kan ikke drages til ansvar for følgeskader eller skader af ikke økonomisk art. Bureauets evt. erstatningsansvar er altid begrænset til det af kunden indbetalt beløb.

14.Rejsegarantifonden

1 Step Away er registreret hos Rejsegarantifonden under nr. 2639. Dækning hos Rejsegarantifonden gælder ikke, når der alene er bestilt et ophold.

15.Udvidet ansvarsforsikring

Bureauet har tegnet en udvidet ansvarsforsikring iht. EU-lovgivningen hos Gjensidige Forsikring.

16.Værneting

Værneting er Frederiksberg

Såfremt der sker åbenlyse tryk- eller prisfejl, som kunden vidste eller burde have vidst var fejl, kan bureauet annullere bestillingen, uden at kunden kan kræve nogen form for kompensation.

Rejsebetingelser oktober 2023